Wil je graag ons steunen zonder mee te doen aan de veiling? Doe een gift op BE30 2900 5209 7711 met als vermelding 'Bod voor een Bot'.
Bied mee tot 20 december 2019
Wil je graag ons steunen zonder mee te doen aan de veiling? Doe een gift op BE30 2900 5209 7711 met als vermelding 'Bod voor een Bot'.
Bied mee tot 20 december 2019

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden veiling “een bod voor een bot”

ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ZIJN TE ALLEN TIJDE VAN TOEPASSING. IEDERE KOPER OF BIEDER ZAL DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOD WORDEN GEACHT DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TE HEBBEN AANVAARD.

Artikel 1: Definities

De organisatie: Personen van Progress die op vrijwillige basis een veiling organiseren in functie van het goede doel

Goede doel: 50% care4aya, 50% onderzoekcentrum botkanker UZ Gent

Bieder: De persoon/gebruiker die een bod uitbrengt

Bod: Het bedrag dat door de gebruiker/bieder op de sportshirts wordt geboden.

Koper: De persoon/gebruiker aan wie één of meerdere sportshirts werden toegewezen.

Toewijzing: De verklaring van de organisatie aan de kandidaat-koper, die het hoogste bod heeft geplaatst, en/of hoogste bieder, dat zijn bod wordt aanvaard en dat de koopovereenkomst tot stand komt.

 

Artikel 2: Toepassingsgebied

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op de veiling die voor het goede doel georganiseerd wordt van maandag 17 november 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019 00:00:00
 2. De relatie tussen bieder en de organisatie zal beheerst worden door de algemene verkoopsvoorwaarden.
 3. Iedere gebruiker die een bod uitbrengt, stemt automatisch in met de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 3: De organisatie van de veiling

 1. De organisatie zorgt voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de online veiling van de sportshirts. De toewijzing gebeurt door De organisatie.
 2. De organisatie kan de identiteit van de bieders via externe databanken nagaan en kan de authenticiteit van de gegevens bij registratie onderzoeken.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk indien door technische onvolkomenheden niet kan worden geboden en de veiling hierdoor wordt verhinderd. De organisatie zal in een dergelijk geval besluiten het product toe te wijzen of terug in de veiling te plaatsen.
 4. De organisatie kan op ieder ogenblik, gedurende de veiling, indien zij dit noodzakelijk acht, een minimumbod invoeren of de verkoopbieding stopzetten.
 5. De organisatie heeft het recht een bod van een eventuele bieder te weigeren zonder hier een reden voor op te geven. In geval van een geschil over een bod, heeft de organisatie de uiteindelijke beslissing.

Artikel 4: Online veilingsvoorwaarden

4.1 Algemeen

 1. De koper of bieders worden geacht de sportshirts zorgvuldig te hebben geïnspecteerd welke verkocht worden zonder waarborg ook indien de aard, de staat, de hoeveelheid of de benaming niet conform is met de beschrijving op de internetsite. Mogelijke foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen op de internetsite kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de verkoop of tot de vernietiging van de verkoop. Alle beschrijvingen en/of vermeldingen worden louter indicatief meegedeeld, met dien verstande dat foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van de organisatie kunnen leiden.
 2. Bij een online veiling worden alle sportshirts verkocht in de staat waarin ze zich bevinden.
 3. Er worden geen extra kosten aangerekend bovenop het bod.

4.2 Biedingen/toewijzing

 1. De veiling geschiedt bij opbod op de website www.eenbodvooreenbot.be .
 2. Ieder uitgebracht bod is absoluut en onherroepelijk. De bieder aanvaardt door zijn bod de algemene verkoopsvoorwaarden en verbindt er zich toe de te koop gestelde sportshirts aan de door hem geboden prijs, zonder extra kosten (buiten eventuele verzendingskosten), te kopen.
 3. De organisatie heeft het recht een bod van een eventuele bieder te weigeren zonder hiervoor een reden op te geven.
 4. De toewijzing komt gewoonlijk toe aan de gebruiker die het hoogste bod heeft geplaatst, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt. De organisatie behoudt zich echter het recht voor om, indien nodig, het hoogst uitgebrachte bod te weigeren en het tweede hoogste bod en/of ander als hoogste bod te beschouwen. De tweede hoogste bieder en/of elke bieder blijft hierdoor aan zijn bod gebonden.
 5. De organisatie behoudt zich echter het recht voor, zowel gedurende de veiling als na sluiting van de veiling, indien nodig, de sportshirts alsnog in te houden. Zij zal de bieder hiervan evenwel op de hoogte brengen/ berichten.
 6. De organisatie kan, ongeacht of het bod aan de bieder wordt toegewezen, de kopers of bieders contacteren en hen verzoeken hun solvabiliteit aan te tonen. De organisatie kan, indien nodig, de koper of bieder verzoeken een waarborg van 50% van de koopsom te betalen.
 7. De bieder of koper zal na de sluiting van de veiling vanwege de organisatie, per e-mail of na schrijven, een bevestiging krijgen dat zijn bod hem werd toegewezen samen met vraag tot betaling. Indien koper of bieder geen bevestiging heeft ontvangen, dan betekent dit dat zijn bod niet werd toegewezen.
 8. Vanaf de toewijzing zijn de sportshirt(s) voor rekening en voor risico van de koper. De organisatie is niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en andere schadegevallen door overmacht.

4.3 Betalingsvoorwaarden

 1. Na toewijzing dient het saldo, binnen de 48 uren, volledig te worden overgemaakt op het rekeningnummer van de organisatie, met vermelding van naam koper alsook naam van sportshirt, dat wordt vermeld op elke e-mail dat naar de koper wordt toegezonden.
 2. Alle betalingen dienen te gebeuren in euro.
 3. Na ontvangst van de betaling mogen de kopers over hun sportshirt beschikken.
 4. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op geboden bedrag met een minimum van 100 EURO.
 5. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn + 2 dagen, zal de sportshirt toegewezen worden aan het 2de hoogste geplaatste bod.

4.4 Afgiftevoorwaarden

 1. Kopers mogen niet over hun sportshirt beschikken vooraleer deze volledig betaald zijn. De goederenafgifte kan op 2 manieren:
  • op de door de organisatie vastgelegde plaats (buurt Zwijnaarde). Dag en uur wordt in onderling overleg vastgelegd.
  • Aangetekende zending waarbij een kost van 15euro wordt aangerekend. Zodra de verzending in handen is van de post, kan de organisatie niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongemakken. 
 2. Goederen niet afgehaald op de vastgelegde datum, zonder uitdrukkelijke verwittiging, zullen doorgegeven worden naar de bieder van het 2de hoogste bod.

Artikel 5: De ontbinding

 1. Indien de koper verzuimt zijn verplichtingen na te komen, kan de organisatie zonder voorafgaande ingebrekestelling, de koopovereenkomst ontbinden. Voorbeelden van dergelijk verzuim door de koper kunnen zijn (doch niet beperkt tot): het niet (tijdig) volledig betalen van de koopsom; het niet (tijdig) afhalen van de sportshirt(s) op de vastgelegde datum.
 2. Het staat de organisatie dan vrij de sportshirt(s) aan een derde toe te wijzen, zonder dat de organisatie tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 3. De tekortkomende koper zal in geval van ontbinding geen terugbetaling ontvangen. Zijn gestorte geld zal rechtstreeks naar het goede doel gaan.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de organisatie en/of verkoper, dat voortspruit uit een zichtbaar of verborgen gebrek aan de sportshirt(s) is uitgesloten.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen op de website. Mogelijke foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de verkoop of tot de vernietiging van de verkoop. Alle beschrijvingen en/of vermeldingen worden louter indicatief meegedeeld, met dien verstande dat foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van de organisatie kunnen leiden.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke technische onvolkomenheden aan de internetsite, waardoor niet kan worden geboden en de veiling en/of verkoop hierdoor niet kan doorgaan. De organisatie zal in een dergelijk geval besluiten de sportshirts toe te wijzen of terug in de veiling te plaatsen.
 5. De organisatie is niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en andere schadegevallen door overmacht.
 6. De organisatie is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden of technische vergissingen bij de mailing aan de bieders omtrent de stand van de biedingen. De bieders dienen zich telkens zelf bijkomend extra te vergewissen van de correctheid van de tijdens de online veiling bij mailing verstuurde informatie.

 

Artikel 7: Mogelijke wijzigingen

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor, om indien nodig, enige bepalingen uit de Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vernietigen. De gewijzigde of nieuwe bepalingen treden van rechtswege in, nadat zij worden bekendgemaakt door de organisatie op de internetsite en/of aan de koper of bieder per e-mail worden meegedeeld. De in werking getreden Algemene Verkoopsvoorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Verkoopsvoorwaarden, tenzij expliciet anders wordt aangegeven door de organisatie.